Vilkår for bedrifter, lag og foreninger

Vilkår for bedrift, lag og foreninger

Del A - Versjon 1.9 - 13.11.18

Innledning

Vipps Bedrift er et sett betalingstjenester («Tjenestene») levert av Vipps AS («Vipps»), Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo, org.nr. 918 713 867. Vipps er et betalingsforetak underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Vipps Bedrift muliggjør betaling fra personkunder som er brukere av betalingstjenesten Vipps® til bedrifter som benytter seg av en eller flere Tjenester under Vipps for bedrifter.

Disse avtalevilkårene («Avtalen») består av en generell del som gjelder alle betalingsløsninger knyttet til Vipps for bedrifter, og en spesiell del for hver enkelt Tjeneste.

Generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter:

Denne Avtalen gjelder for den juridiske person som inngår avtalen. Avtalen kan ikke overføres til andre, denne begrensningen gjelder også selskaper i samme konsern som bedriften.

Vipps kan ensidig endre denne Avtalen. Ved endringer vil bedriften varsles om dette i VippsPortalen. Bruk av en Tjeneste i Vipps for bedrifter etter at vilkårene er oppdatert skal anses som aksept av slike nye vilkår. De til enhver tid gjeldende vilkår for Vipps for bedrifter er tilgjengelige på vipps.no.

 1. VILKÅR FOR Å KUNNE BENYTTE TJENESTENE

Følgende vilkår må være oppfylt for at bedriften skal kunne benytte seg av Tjenestene:

 • Person med kompetanse til å binde bedriften må inngå avtale for Vipps for bedrifter, herunder gi tilstrekkelige opplysninger til at Vipps kan gjennomføre den nødvendige kundekontroll om nødvendig.
 • Bedriften må ha en bankkonto i en norsk bank
 • Bedriften må være en juridisk person registrert i Norge, eller et offentlig organ
 • Bedriften må ha en e-postadresse
 • Bedriften må ha gjort seg kjent med og akseptert denne Avtalen
 • Vipps må ha godkjent bedriften for den enkelte Tjeneste bedriften ønsker å benytte. Vipps reserverer seg rett å nekte godkjenning etter en intern vurdering. Som hovedregel vil Vipps ikke godkjenne bedrifter som vil innebære en uakseptabel risiko for Vipps, herunder selskaper med lav kredittrating, selskaper som kan skade Vipps’ omdømme eller selskaper som bryter norsk lov.

Ytterligere vilkår for bruk av den enkelte Tjeneste kan stå i de spesielle vilkår for Tjenesten.

2. OPPNEVNING AV ADMINISTRATOR

Ved innrullering utnevnes en administrator, som med mindre annet oppgis er den kontaktperson som er oppgitt ved avtaleinngåelse. Bedriften gir fullmakt til den som er oppnevnt som administrator til å inngå og administrere avtaler om Tjenester, og å utnevne nye administratorer med tilsvarende fullmakt samt gi tilgang til brukere av VippsPortalen. Bedriften svarer fullt ut for administrators handlinger eller unnlatelser som foretas innenfor fullmakten som er gitt.

3. ENDRING AV OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN

Dersom bedriften endrer navn, adresse, bransje, administrator eller oppgjørskonto, skal bedriften straks informere Vipps om dette.

4. PRISER

4.1 De til enhver tid gjeldende priser og offentlige avgifter for Vipps for bedrifter er avhengig av typen abonnement bedriften har tegnet og hvilke Tjenester bedriften benytter, og er tilgjengelig for bedriften på vipps.no. Prisene for abonnement kan endres på 30 dagers varsel. Vipps vil dersom ikke annet er avtalt trekke gebyrer direkte fra hvert oppgjør før beløpet godskrives bedriftens konto.

4.2 Dersom Tjenestene under denne avtalen blir underlagt merverdiavgift, vil Vipps beregne merverdiavgift på Tjenestene etter gjeldende regler. Slik merverdiavgiftsberegning anses ikke som en prisendring som må varsles etter avsnittet overfor.

5. OPPGJØR OG FORHOLD TIL VIPPS INNLØSER

5.1 Vipps gjennomfører betalingstransaksjoner gjennom sin innløser for internasjonale betalingskort, ved trekk fra Vipps-sluttbrukers konto eller på annen måte, og overfører deretter gjennomførte transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto.

5.2 Vipps utbetaler daglig netto-oppgjør av gjennomførte Vipps-transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto i Vipps når midlene er mottatt fra innløser, eller i tilfelle av betalinger uten innløser, innen en virkedag etter at midlene er kommet frem til Vipps. Vipps er ansvarlig for gjennomføring av betalingen inntil den er kommet frem til denne bedriftens bank. Når Vipps har gjennomført betaling av oppgjør til det kontonummer som er oppgitt som oppgjørskonto av bedriften, skal oppgjøret anses å være foretatt til korrekt betalingsmottaker.

5.3 Plikten til å utbetale oppgjør gjelder ikke

 • Dersom bedriften forsto eller burde forstått at sluttbrukeren var uberettiget til å benytte mobilenheten eller Vipps-applikasjonen
 • For transaksjoner hvor bedriften har delt opp beløpet for å unngå autorisasjonsgrenser
 • Dersom transaksjonen er gjennomført eller har blitt feil på grunn av funksjonsfeil i systemer eller utstyr som bedriften er ansvarlig for
 • Dersom annen oppgjørstid er avtalt mellom bedriften og Vipps

5.4 Vipps kan benytte en innløser for Vipps-transaksjoner som baserer seg på sluttbrukerens betalingskort. Overføringstiden mellom sluttbruker og bedriften avhenger i slike tilfeller av overføringstiden mellom innløser og Vipps. Vipps vil normalt overføre midler til bedriftens oppgjørskonto innen neste virkedag etter at Vipps har mottatt midler fra innløser.

5.5 Bedriftens administrator vil få tilgang til VippsPortalen, en portal hvor bedriften kan administrere Tjenestene og hente informasjon om betalinger foretatt til bedriften gjennom Tjenestene. Administrator kan legge til brukere som vil få tilgang til oppgjørsinformasjon. Brukere og administrator logger inn i VippsPortalen med sin personlige BankID. Som for bruk av BankID ellers, skal brikke og passord ikke deles med andre. Det er bedriftens ansvar å sørge for at personer som ikke lenger skal ha tilgang til VippsPortalen slettes som brukere.

5.6 Oppgjørsinformasjon vil inneholde en referanse slik at hver enkelt betalingstransaksjon kan identifiseres. Bedriften skal kontrollere at oppgjør og oppgjørsinformasjonen Vipps tilgjengeliggjør i VippsPortalen er korrekt, og skal rapportere inn eventuelle feil uten ugrunnet opphold og senest innen en måned fra oppgjørsinformasjonen ble gjort tilgjengelig for bedriften. Vipps vil i slike tilfeller forfølge saken videre for å klargjøre årsaken til uoverensstemmelsen. Bedriften plikter å bistå Vipps med den nødvendige dokumentasjon Vipps ber om.

6. IKKE TILLATTE BETALINGER

Bedriften kan ikke benytte Tjenestene til å motta betalinger i forbindelse med

 • Salg av varer eller tjenester som ikke er i henhold til nasjonal lov
 • Salg av pornografisk materiale som involverer barn, dyr, voldtekt eller annen form for brutalitet
 • Salg av modifiseringschips
 • Salg av varer eller tjenester som krenker noens immaterielle rettigheter
 • Inkasso, uten etter særlig avtale med Vipps
 • Spill, lotteri eller veddemål. Lag og foreninger kan avholde mindre lotterier som nærmere angitt i særlige vilkår for denne Tjenesten
 • Salg av drivstoff via selvbetjente drivstoffpumper
 • Fjernsalg av tobakk og elektroniske sigaretter som inneholder nikotin eller tobakk. Dette gjelder bedrifter hvor hovedformålet er salg av tobakksprodukter
 • Fjernsalg av reseptbelagte legemidler, med unntak av lovlig salg i norske nettapotek
 • Spåtjenester, astrologi eller healing
 • Opplading av andre mobile lommebøker eller elektroniske gavekort
 • Handel med digitale valuta uten etter særlig avtale med Vipps
 • Crowdfunding eller crowdlending uten etter særlig avtale med Vipps

Egne begrensninger kan være angitt i vilkårene for den enkelte Tjeneste.

Bedriften skal kun benytte funksjonalitet for betalingsforespørsel i Tjenestene til å sende enkeltstående forespørsler, og kun når det foreligger et avtalegrunnlag for dette mellom bedriften og sluttkunden. Utsendelse av masseforespørsler er ikke tillatt og vil anses som et vesentlig brudd på Avtalen.

Tjenestene kan benyttes i innsamlingsaksjoner. Vipps står fritt til å avslutte eller suspendere en bedrifts mulighet til å drive innsamlinger via Tjenestene.

7. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG MARKEDSFØRING

7.1 Alle immaterielle rettigheter i Tjenesten forblir Vipps' eiendom. Bedriften får en begrenset, ikke overdragelig bruksrett til å benytte Vipps for bedrifter, herunder merkevaren Vipps® til å informere om Vipps som betalingsmetode, i sin virksomhet i tråd med denne Avtalen. Denne bruksretten faller bort ved opphør av denne Avtalen. Ved opphør forplikter kunden seg til å fjerne alt materiell inneholdende Vipps-logo fra sine utsalgssteder og digitale flater, og å fjerne alle henvisninger til Vipps for bedrifter.

7.2 Bedriften har ikke rett til å endre, modifisere eller dekompilere programvaren som ligger til grunn for Vipps, eller Vipps API for Vipps i app, nettbutikker, butikker eller fakturering. Vipps API-dokumentasjon er tilgjengelig for bedriften på vipps.no. Vipps API-dokumentasjon er Vipps' eiendom. Bedriften får ved denne Avtalen en begrenset, ikke overdragelig bruksrett til Vipps API-dokumentasjon for å benytte seg av Tjenestene.

7.3 Enhver markedsføring som involverer bruk av Vipps' merkevarer utover bruk som nevnt i pkt 7.1, herunder Vipps®, krever Vipps' skriftlige forhåndssamtykke.

7.4 Bedriften skal gi Vipps som betalingsmetode minst like god synlighet som andre betalingsmetoder hos bedriften.

7.5 Bedriften laster selv opp det navn og logo som skal vises i sluttbrukernes Vipps-applikasjon ved betaling til bedriften gjennom Tjenestene. Bedriften innestår for at navn og logo ikke krenker tredjemanns rettigheter.

7.6 Bedriften skal for øvrig følge retningslinjer for markedsføring og design av Vipps, tilgjengelig på vipps.no.

7.7 Bedriften skal sørge for at ansatte som bruker Vipps for bedrifter er informert om og overholder disse betingelsene.

8. PERSONOPPLYSNINGER

8.1 Vipps vil behandle personopplysninger i tråd med gjeldende rett.

8.2 Vipps er behandlingsansvarlig for opplysninger tilknyttet betalinger fra sluttbruker utført med Vipps, og gir sluttbrukeren bekreftelse i Vipps-applikasjonen for at betalingen er gjennomført. Vipps vil ikke behandle eller lagre opplysninger om kjøpet sluttbrukeren foretar uten etter samtykke fra sluttbruker.

8.3 En oversikt over Vipps-innbetalinger til bedriftens konto vil gjøres tilgjengelig for bedriften.

9. DELING AV OPPLYSNINGER MED DISTRIBUSJONS- ELLER OPPGJØRSBANK

9.1 Bedriften aksepterer at Vipps utleverer opplysninger om bedriftens kontaktperson(er) (navn, mobil og e-post) til banken som har solgt Vipps til bedriften (distribusjonsbank) eller, i tilfelle Vipps har ingen opplysninger om distribusjonsbanken, til bedriftens oppgjørsbank for kundeoppfølgingsformål. Videre vil aggregert antall Vipps transaksjoner og omsetning utleveres til distribusjons- eller oppgjørsbanken både for kundeoppfølgingsformål og statistikkformål i tilknytning til bankens rolle som distributør.

10. FEIL I BETALINGSOPPDRAG

Har bedriften urettmessig eller feilaktig mottatt en betaling gjennom Vipps, kan Vipps, evt. via sine samarbeidspartnere, rette feilen ved å belaste bedriftens oppgjørskonto innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres godskriving eller belastning som skyldes Vipps' forhold av reglene i Finansavtaleloven § 31.

11. ANSVAR

11.1 Vipps vil levere Tjenestene slik som beskrevet i kapittelet for den enkelte Tjeneste. Vipps' ansvar etter denne Avtalen, herunder plikten til å utbetale daglig oppgjør i punkt 5, suspenderes dersom det inntrer omstendigheter utenfor Vipps' kontroll som Vipps ikke kunne forutse eller unngå følgene av. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Vipps i eller i medhold av lov.

11.2 Vipps er ikke ansvarlig for indirekte tap, driftstap eller tapt fortjeneste som følge av at en Tjeneste ikke er tilgjengelig.

11.3 Bedriften har selv ansvar for at oppgitt oppgjørskonto er korrekt.

11.4 Tjenestene levert under Vipps for bedrifter er komplementære betalingsløsninger. Ved nedetid på en Tjeneste eller Vipps for personer, er Vipps ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at en kunde ikke i stedet kan benytte seg av andre betalingsmåter.

11.5 Vipps er en betalingsløsning og erstatter ikke bedriftens plikt til å dokumentere sitt salg etter bokføringsregelverket og gi sine kunder kvittering for den aktuelle varen eller tjenesten.

11.6 Vipps' ansvar for feil eller mangler ved Tjenestene er under enhver omstendighet begrenset til den sum bedriften har betalt til Vipps for bruk av Tjenestene i løpet av siste 12 måneder før kravet oppstod.

11.7 Bedriftens kostnader til implementering av Tjenestene, herunder integrering av Vipps API for app, nettbutikk, Vipps Hurtigkasse eller Logg inn med Vipps, og integrering av Vipps i butikk med bedriftens kassasystem eller av Vipps Faktura i regnskapssystem, bæres i sin helhet av bedriften.

11.8 Vipps kan gi generell bistand til bedriften ved spørsmål om Tjenesten eller den tekniske implementeringen av denne.

12. SIKKERHET OG SVINDEL

12.1 Vipps er en kortbasert betalingsløsning, som innebærer at Vipps gjennom sin avtale med innløser av betalingskort bærer risiko for innsigelser fra kortholder (Vipps sluttbruker) eller dennes kortutsteder om betalingen. Slike innsigelser vil kunne medføre at innløser tilbakefører beløp («chargeback») Vipps har formidlet til bedriften. Bedriften, som brukersted i relasjonen til Vipps, skal holde Vipps skadesløs for eventuelle chargebacks Vipps mottar fra sin innløser dersom disse gjelder bedriftens varer og tjenester, ved at Vipps kan trekke slike chargebacks og innløse gebyr for diss (pt. NOK 250,- pr chargeback) ved motregninge i bedriftens oppgjør eller ved å fakturere bedriften.

12.2 Før en chargeback gjennomføres, skal Vipps be om dokumentasjon fra bedriften så snart som mulig etter at en chargeback-forespørsel er mottatt fra innløser. Bedriften skal oversende slik dokumentasjon innen den frist Vipps anviser. Vipps vil videresende slik dokumentasjon til sin innløser, som avgjør hvorvidt chargeback gjennomføres i hvert tilfelle.

12.3 Vipps står fritt til å benytte de sikkerhetsløsninger Vipps finner nødvendig for å minimere antall svindelforsøk i Vipps, herunder å kreve en transaksjon verifisert med 3D-Secure. En sluttkunde vil også i kjøpsøyeblikket kunne bli bedt om å identifisere seg med BankID som ledd i Vipps' forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket.

12.4 Vipps har rett til å kontrollere bedriftens overholdelse av denne Avtalen og retningslinjer for bruk av Vipps for bedrifter, herunder ved å foreta uanmeldte kontroller av bedriftens lokaler. Bedriften skal rette seg etter tiltak Vipps krever iverksatt for å redusere svindelforsøk og overholdelse av Avtalen. Vipps kan si opp denne Avtalen dersom andelen svindelforsøk eller andre innsigelser fra sluttbrukere av Vipps er uforholdsmessig høy.

13. VARIGHET OG OPPSIGELSE

13.1 Avtalen trer i kraft når bedriften har signert Avtalen og Vipps har godkjent bedriften. Hver part kan si opp Avtalen med to måneders varsel. Dersom Vipps velger å ikke lenger tilby en eller flere Tjenester, skal denne Avtale anses opphørt uten eget varsel hva gjelder disse Tjenestene.

13.2 Ved vesentlig brudd på denne Avtalen, kan Vipps si opp Avtalen med umiddelbar virking. Som vesentlig brudd regnes blant annet:

(i) Mislighold av betaling for bedriftens bruk av Tjenesten
(ii) Handlinger som etter Vipps' vurdering skader Vipps' eller Vipps’ omdømme eller merkevare
(iii) Brudd på denne Avtalen som ikke rettes av bedriften innen rimelig frist satt av Vipps. Dersom bruddet er vesentlig eller ikke mulig å rette, kan Vipps suspendere betalinger eller si opp avtalen uten varsel.

13.3 Vipps har etter hvitvaskingsregelverket plikt til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforholdet og løpende i kundeforholdet. Vipps kan heve denne Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom kunden ikke gir fyllestgjørende opplysninger Vipps krever i forbindelse med etterlevelse av plikten til å gjennomføre kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll av andre grunner ikke kan gjennomføres. Ved endringer i opplysningene bedriften har gitt ved etableringen av kundeforholdet, herunder endringer av reelle rettighetshavere (eiere og indirekte eiere) i bedriften, skal bedriften informere Vipps straks.

13.4 Vipps kan også heve avtalen hvis Vipps får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at bedriften benytter Tjenestene på ulovlig måte eller til ulovlig formål, eller bedriften har latt andre benytte Tjenestene på slik måte.

13.5 Vipps kan videre uten varsel si opp Avtalen og avvise betalingsoppdrag dersom bedriften settes under administrasjon eller konkursbehandling.

13.6 Oppsigelse vil ikke ha virkning for eventuelle krav Vipps har mot bedriften.

14. KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon fra Vipps til bedriften skjer i VippsPortalen eller til den e-postadresse bedriften har oppgitt ved avtaleinngåelsen. Bedriften kan ved spørsmål om driftsbrudd eller hendelser relatert til Vipps kontakte Vipps hele døgnet på telefon 22 48 28 00.

15. TEKNISK INTEGRASJON OG TILGJENGELIGHET

15.1 Når Vipps API oppdateres av Vipps, kan dette medføre at bedriften må oppdatere sitt system for å fortsette å bruke Tjenestene.

15.2 Endring i Vipps API som medfører at bedriften må gjøre endringer på sin side, vil varsles til bedriften sammen med planlagt produksjonsdato for ny versjon. Forrige versjon vil fungere i minst fire måneder fra ny versjon er tilgjengelig i Vipps kundetestmiljø. Dersom bedriften ikke oppdaterer sitt system som anvist av Vipps, vil Tjenesten kunne bli utilgjengelig.

15.3 Vipps har et fast ukentlig vedlikeholdsvindu natt til mandag kl. 02 - 06. I denne perioden kan Vipps være utilgjengelig for sluttbruker uten nærmere varsel. Ved planlagt nedetid utover dette, vil Vipps varsle bedriften så tidlig som mulig i VippsPortalen eller på den e-postadresse som oppgis av bedriften. Nedetid som er begrunnet i nødvendige sikkerhetstiltak vil gjennomføres umiddelbart, med varsling så snart som mulig.

15.4 Ved uforutsett driftsavbrudd/nedetid på Vipps, vil Vipps varsle bedriften så snart som mulig til den e-postadressen som oppgis av bedriften. Varselet vil, om mulig, inneholde informasjon om når situasjonen ventes rettet. Vipps vil jevnlig oppdatere bedriften om utviklingen.

16. LOVVALG OG TVISTLØSNING

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Bedriften godtar Oslo tingrett som rett verneting for enhver tvist som springer ut av Avtalen.

Særlige vilkår for tjenesten Vipps for foreninger, lag og mindre bedrifter
Del B

 1. BRUKSOMRÅDER OG BESKRIVELSER

Vipps for foreninger, lag og mindre bedrifter er en Tjeneste til bruk for betalingsoverføringer fra forbrukere til bedrifter, foreninger og lag gjennom applikasjon (app) Vipps.

Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter. Tjenesten kan bare benyttes av bedriften til å motta penger.

2. ETABLERING AV TJENESTEN

Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på salgssted og oppgjørskonto. Det er et krav at bedriften er eier av oppgjørskontoen. Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten aktiveres avtalen umiddelbart. Bedriften får avtaledokumenter som må signeres og returneres innen den frist som angis i oversendelsesbrevet. Dersom Tjenesten sperres som følge av bedriftens manglende overholdelse av fristen, må bedriften kontakte Vipps for å få et nytt signeringsoppdrag.

Bedriften kan laste ned en egen app for bedrifter («Bedriftsappen») for å administrere sitt kundeforhold og få oversikt over betalinger som foretas til bedriften.

3. BETALING

3.1 Bedriften opprettes som eget Vipps brukersted og kan motta betalinger fra privatpersoner med Vipps-profil. Bedriften blir søkbar i sluttkundens app basert på navn og/eller et unikt nummer. Betalingene vil overføres til den konto bedriften har oppgitt. Detaljert informasjon om betalinger vil vises i egen rapport som distribueres til bedriften.

3.2 Dersom bedriften tar i bruk Bedriftsappen, vil betalingsbekreftelse for den enkelte transaksjon være synlig i appen. Dersom bedriften ikke benytter Bedriftsappen, må bedriften selv kontrollere sluttbrukers kvittering, herunder beløp, mottaker og tidspunkt på sluttbrukers enhet, før utlevering av varen.

4. VippsGO

4.1 Bedriften kan aktivere VippsGO, hvor bedriften gjennom en egen selvbetjeningsportal kan registrere sine varer tilgjengelig for kjøp på sin profil i Vipps. Sluttbruker vil kunne velge varer enkeltvis og foreta en samlet betaling.

4.2 Ved kjøp gjennom VippsGO, vil informasjon om salg bli gjort tilgjengelig for bedriften, og sluttbruker vil kunne se oversikt over sine kjøp i sin Vipps-app. Det er bedriftens eget ansvar å overholde gjeldende regelverk knyttet til kassasystem og bokføring, og å tilby sluttbruker separat kvittering fra eget kassasystem.

4.3 Bedriften skal sørge for å holde sitt utvalg oppdatert gjennom selvbetjeningsportalen, og markere en vare som «utsolgt» dersom den ikke er tilgjengelig. Beskrivelse og illustrasjoner av varer og tjenester skal være saklig, korrekt og ikke villedende eller på annen måte fremstå som stridende mot god forretningsskikk overfor forbrukere.

4.4 VippsGO er en tjeneste som prises bedriften separat. Gjeldende priser er tilgjengelig på vipps.no.

5. UTSJEKK

5.1 Når tjenesten «utsjekk» er aktivert av bedriften, vil det først bli foretatt en reservasjon på sluttkundes kort. Betalingen gjennomføres med endelig virkning når bedriften deretter markerer varen som utlevert ved å sjekke den ut.

5.2 Dersom bedriften har bedt om tjenesten «utsjekk» må bedriften se til at betalingen blir sjekket ut enten på sluttkundes telefon eller i Bedriftsappen (Vipps Bedrift) ved utlevering. Dersom dette ikke gjøres vil ikke transaksjonen fullføres og pengene blir returnert til betaler etter kortutstedende banks gjeldende regler. Betalingen vil da få status «kansellert» i sluttkundes app og bedriftens app.

5.3 Bedrifter som velger å aktivere denne tjenesten bør derfor sikre at alle som tar i mot betalinger med Vipps på vegne av bedriften, har nødvendig opplæring. Vipps har ikke erstatningsansvar for transaksjoner som blir refundert til betaler på grunn av manglende utsjekk av en betaling.

5.4 Funksjonen utsjekk bestilles ved å ta kontakt med Vipps.

6. INFORMASJON OM VIPPS PÅ SALGSSTEDET

6.1 Bedriften skal velge et navn på sitt/sine salgssted(er) som gjør det enkelt for forbrukeren å vite at betaling skjer til rett mottaker. Vipps kan suspendere salgssteder som inneholder misvisende, uklare eller støtende navn. Bedriften må selv laste opp sin logo i bestillingsskjemaet og innestår for rettigheter til bruk av logo og navn på salgssted.

6.2 På det fysiske utsalgsstedet skal bedriften og deres representanter:

 • Tydelig angi navn på salgssted i Vipps, med identifikasjonsnummer
 • Gi sluttkunden en kvittering for sitt kjøp – Vipps er kun kvittering for betalingsoverføringen
 • Benytte Vipps’ logo i tråd med anvisning fra Vipps. Bedriften skal benytte seg av Vippss salgsmateriale der det er utsendt.

6.3 Hvis bedriften benytter Bedriftsappen til å oppgi plasseringen av utsalgsstedet, vil Vipps gjøre utsalgsstedets lokasjon tilgjengelig for Vipps sluttbruker.

7. BEGRENSNINGER I BRUK AV TJENESTEN

7.1 Tjenesten kan bare brukes i fysiske utsalgssteder, som betaling for en vare eller tjeneste som leveres samtidig som betalingsoverføringen. Salg av varer eller tjenester som ikke leveres i sin helhet før eller samtidig som betalingsoverføringen, f.eks. abonnementstjenester eller internettbetalinger, er ikke tillatt.

7.2 Bedriften kan benytte Tjenesten til å motta kontingentbetalinger og medlemsavgifter. Bedriften må selv sikre at slike betalinger tilfredsstiller eventuelle offentligrettslige krav til innrapportering.

7.3 Tjenesten kan benyttes av foreninger og lag til basarer og mindre lotterier med årlig omsetning på inntil 200 000 kroner, forutsatt at slike lotterier ikke er det aktuelle lags primærinntektskilde, og lotteriet for øvrig avholdes i tråd med gjeldende lovgivning.

7.4 Tjenesten kan benyttes av foreninger og lag til billettsalg for arrangementer hvor billettsalget over Vipps er under 100 000 kroner.

7.5 Tjenesten kan ikke brukes til utbetaling av kontanter til sluttkunden.

Særlige vilkår for Tjenesten Vipps i app
Del C

 1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1 Vipps i app er en Tjeneste til bruk i betalingsoverføringer fra forbrukere til bedrifter som tilbyr kjøp fra sine applikasjoner, ved at Vipps API integreres som betalingsløsning i bedriftens applikasjon. Vilkårene for Tjenesten gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for bedrifter.

1.2 Sluttkunden vil, etter å ha angitt Vipps som betalingsmåte i bedriftens app, godkjenne betalingen i Vipps på sin mobil. Sluttkunden får deretter opp en bekreftelse på gjennomført betaling, og videresendes til sluttbrukerens app.

1.3 Vipps betalinger i app kan integreres med bedriftens applikasjoner i iOS og Android.

2. ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

2.1 Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på app(er) som skal integreres med Vipps og oppgjørskonto.

2.2 Vipps forbeholder seg rett til å avvise bedrifter eller apper som etter Vippss vurdering kan skade Vippss eller Vipps’ omdømme, eller innebærer økonomisk risiko for Vipps.

2.3 Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten, aktiveres Tjenesten.

2.4 Bedriftens app integreres med Vipps i app API, som mottas etter aktivering av Tjenesten. Utfyllende veiledning og retningslinjer for integrering/installasjon og testing av Tjenesten vil gjøres tilgjengelig for bedriften. I forbindelse med implementering av Tjenesten i bedriftens app, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.5 Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan forekomme at sluttbrukere ikke kan benytte Tjenesten dersom bedriftens app støtter en eldre versjon av operativsystem enn Vipps. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEGRENSNINGER I BRUK AV VIPPS I APP SOM BETALINGSFORM

3.1 I tillegg til de begrensninger som er angitt i Avtalens generelle del, gjelder følgende for Vipps i app: Bedriften har selv ansvar for å overholde de regler som gjelder for utforming av apper, og salg gjennom apper, satt av Apple, Google og eventuelle andre plattformer, og skal holde Vipps skadesløs for ethvert tap som oppstår for Vipps som følge av bedriftens manglende overholdelse av slike regler. Hvorvidt Vipps i App godtas som betalingsløsning i bedriftens app av Apple, Google eller andre er utenfor Vipps' kontroll.

4. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

4.1 Bedriftens app skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra Vipps, som finnes på https://www.vipps.no.

4.2 Bedriften skal tydelig informere sluttbruker om total kjøpesum før sluttbruker henvises til Vipps som betalingsform. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

4.3 Bedriften er selv ansvarlig for å gi sluttbrukeren kvittering for sitt kjøp. Sluttbrukers kvittering fra Vipps er kun bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

4.4 Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på sluttbrukers kort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal bedriften markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.

4.5 I forbindelse med test og drift av Tjenesten vil bedriften få tilgang til sertifikater og nøkler knyttet til bedriftens profil. For å unngå misbruk skal bedriften sikre at uvedkommende ikke får tilgang til slike sertifikater og nøkler.

4.6 Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte Vipps for sperring av tjenesten.

5. ANSVAR

Vipps leverer dokumentasjon og programvare for integrasjon av Vipps i bedriftens app som den er, uten ansvar for eventuelle feil, for eksempel feil som resulterer i at Vipps ikke åpner fra bedriftens app. Forøvrig gjelder de generelle vilkår.

Særlige vilkår for tjenesten Vipps på nett, Vipps Hurtigkasse og Vipps Faste Betalinger

Del D

 1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1 Vipps i nettbutikker er en Tjeneste til bruk for betalinger fra forbrukere til bedrifter gjennom applikasjonen (app) Vipps i forbindelse med vare eller tjenestesalg på nett. Tjenesten kan også etter særlig avtale med Vipps benyttes i fysisk handel (Remote Request), hvor bedriften initierer en betalingsforespørsel via Vipps netthandel API integrert i bedriftens kassasystem. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2 Overordnet vil Tjenesten innebære at bedriftens sluttkunder velger Vipps som betalingsmåte på nettstedet. Sluttkunden vil motta en betalingsoppfordring fra bedriften i sin Vipps-applikasjon, som bekreftes av sluttkunden. Bedriften mottar deretter beskjed om betalingen, og kunden rutes videre til en kvitteringsside på bedriftens nettsted.

1.3 Bedriften kan supplere Tjenesten med ”Vipps Hurtigkasse” eller ta i bruk Vipps Hurtigkasse som enkeltstående løsning. Vipps Hurtigkasse er en funksjon i Vipps for å fylle inn personopplysninger fra sluttkundens Vipps-profil, slik at disse fylles ut automatisk på bedriftens nettsted. Sluttbrukeren kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen i Vipps appen.

1.4 Bedriften kan supplere Tjenesten med "Vipps Faste Betalinger" eller ta i bruk Vipps Faste Betalinger som enkeltstående løsning. Vipps Faste Betalinger er en Tjeneste til bruk for abonnementsbetalinger eller andre, periodisk gjentagende betalinger med fast eller variable beløp.

1.5 Bedriften kan be om ytterligere teknisk dokumentasjon av løsningen før Tjenesten aktiveres.

1.6 Vipps tilbys også som betalingsmetode av flere leverandører av betalingsløsninger på nett (PSP). Opplysninger om hvilke PSPer som støtter Vipps-betaling finnes på vipps.no.

2. ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

2.1 Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps, direkte eller indirekte via en distribusjonspartner eller integratør. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator, navn på nettsted(er) som skal benytte med Tjenesten og oppgjørskonto i Vipps.

2.2 Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten, vil bedriften motta nødvendig dokumentasjon for å integrere Tjenesten som betalingsløsning på sitt nettsted.

2.3 I forbindelse med implementering av Tjenesten på bedriftens nettsted, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.4 Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen sluttbrukere av bedriftens nettsted ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

3.1 Bedriftens nettsted skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra Vipps.

3.2 Bedriften skal tydelig informere sluttbruker om total kjøpesum før sluttbruker henvises til Vipps som betalingsform. En transaksjon skal representere det fulle beløp for kjøpet og skal ikke deles opp for å unngå autorisasjonsgrenser.

3.3 Bedriften er selv ansvarlig for å gi sluttbrukeren kvittering for sitt kjøp. Sluttbrukers kvittering i Vipps er kun bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

3.4 Varer og tjenester som betales på forhånd, skal ved bestilling reserveres på sluttbrukers kort ved en betalingsforespørsel. Ved utlevering av varen/tjenesten skal bedriften markere varen som utlevert, som nærmere beskrevet i Vipps API.

3.5 Vipps Hurtigkasse

3.5.1 Hvis bedriften velger å implementere ”Vipps Hurtigkasse” deler Vipps etter samtykke fra sluttbrukeren følgende personopplysninger registrert i sluttbrukerens Vipps-profil med bedriften:

 • For- og etternavn
 • Adresse
 • E-postadresse registrert i sluttbrukerens Vipps-profil
 • Mobilnummeret sluttbrukerens Vipps-profil er knyttet til
 • Fødselsdato

Kun ved behov og hjemmel i lov:

 • Personnummer

Brukerstedet blir selv behandlingsansvarlig for de ovennevnte personopplysninger, etter at de er overført basert på sluttbrukers samtykke.

3.5.2 Dersom de ovennevnte opplysninger registrert i Vipps sluttbruker-profilen blir endret av sluttbruker, vil Vipps dele de oppdaterte opplysninger med Brukerstedet ved neste gangs bruk av tjenesten ”Hurtigkassen”.

3.5.3 Sluttbrukeren kan til enhver tid velge å avslutte bruken av Vipps Hurtigkasse ved å trekke tilbake samtykket. Brukerstedet er selv ansvarlig for den videre behandling av sluttbrukers personopplysninger.

3.5.4 Vipps Hurtigkasse er en tjeneste som prises bedriften separat. Gjeldende priser er tilgjengelig på vipps.no.

3.6 Vipps Faste Betalinger

3.6.1 Hvis bedriften velger å implementere Vipps Faste Betalinger må det inngås en avtale mellom bedriften og sluttbrukeren som gir bedriften tillatelse til å utføre Faste Betalinger ved bruk av en Pengekilde som sluttbrukeren har registrert i Vipps appen. Bedriften er ansvarlig for forvaltning av avtalen. Dette inkluderer informasjon om endringer i avtaleperioden, herunder prisendringer, og håndtering av oppsigelser mv.

3.6.2 Bedriftens avtalen med sluttbrukeren skal inneholde minimum følgende punkter:

 • Betalingskort registrert i Vipps som skal belastes
 • Informasjon om kriteriene for å utføre transaksjoner ved hjelp av sluttbrukerens betalingskort
 • Informasjon om hvordan en kvittering vil bli levert/tilgjengelig for alle Faste Betalinger
 • Informasjon om sluttbrukerens forpliktelser og ansvar
 • Informasjon om at fornyelse, endring eller sletting av betalingskort som brukes for Faste Betalinger må gjennomføres i Vipps
 • Informasjon om prosedyren for å stoppe/avslutte abonnementet/avtalen mellom bedriften og sluttbrukeren
 • Sluttbrukerens samtykke til abonnementsvilkår, herunder:
  • Godkjenning av kriterier for å utføre transaksjoner ved hjelp av sluttbrukers betalingskort
  • Godkjenning av beløp som skal trekkes
  • Godkjenning av dato for belastning av sluttbrukerens betalingskort

Bedriftens avtale med sluttbrukeren skal gjøres tilgjengelig for/godkjennes av Vipps før Tjenesten tas i bruk.

3.6.3 Det må ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver transaksjon ved Faste Betalinger.

3.6.4 Når første forsøk på å gjennomføre en gjentagende betaling feiler, prøver Vipps å gjennomføre betalingen ("re-try"). Bedriften spesifiserer antall dager for "re-try" i Vipps API. Default-innstillingen i APIet er null (0) dager.

3.6.5 Bedriften er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om status for gjentagende betalinger. Oversikt over transaksjoner som ikke har blitt gjennomført kan lastes ned fra Vipps APIet. Kan betalingen ikke gjennomføres i Vipps, må bedriften selv inndrive kravet ved bruk av alternative betalingsmetoder utenfor Vipps.

3.7 Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte Vipps for sperring av Tjenesten.

3.8 Ved bruk av tjenesten i fysisk handel skal bedriften kun sende betalingsforespørsler enkeltvis i forbindelse med et salg hvor sluttkunde er tilstede. Telefonsalg/oppsøkende fjernsalg er ikke tillatt uten etter egen avtale med Vipps.

4. ANSVAR

Vipps leverer dokumentasjon for integrasjon av Vipps i bedriftens nettsted som den er, uten ansvar for eventuelle feil. Forøvrig gjelder de generelle vilkår.

Særlige vilkår for tjenesten Vipps Faktura
Del E

 1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1 Vipps Faktura er en Tjeneste til bruk for betaling av faktura fra forbrukere til bedrift gjennom applikasjonen Vipps. Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps for Bedrifter.

1.2 Overordnet innebærer Tjenesten at bedriften kan sende faktura til sine fakturamottakere som også er Vipps-brukere (sluttkunde), enten direkte eller via en medhjelper. Sluttkunden vil motta en betalingsoppfordring fra bedriften med en lenke til fakturabilag, i sin Vipps-applikasjon. Denne betales ved bekreftelse av sluttkunden. Bedriften vil daglig motta informasjon fra Vipps om gjennomførte betalinger.

2. ETABLERING OG AKTIVERINGAV TJENESTEN

2.1 Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator og oppgjørskonto.

2.2 Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten og har signert tilsendte avtaledokumenter, vil bedriften motta Vipps API for Vipps Faktura for å integrere Tjenesten som faktureringskanal, eller gis tilgang til Tjenesten gjennom medhjelpers faktureringssystemer.

2.3 Aktivering av Tjenesten forutsetter at bedriften enten har implementert API for Vipps Faktura eller får tilgang til dette gjennom avtale med medhjelper som lovlig kan sende og motta fakturainformasjon til og fra Vipps, på vegne av bedriften. Bedriften er ansvarlig for at medhjelper overholder bestemmelsene i denne Avtalen. Videre må bedriften besørge at Vipps kan motta url-lenke til fakturagrunnlag enten fra bedriften selv, eller fra medhjelper eller fakturahotell etter egen avtale om dette. Dersom bedriften har et prioritert faktureringssystem, kan aktivering av Tjenesten også være avhengig av enkelte tilpasninger i dette.

2.4 Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen sluttbrukere som skal motta faktura ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

3.1 Ethvert materiell som inneholder merkenavnet Vipps skal vise bedriftens logo, bannere og liknende i tråd med retningslinjene fra Vipps.

3.2 Bedriften er ansvarlig for å overholde de til en hver tid gjeldende regler for deres virksomhet, herunder krav til fakturaer som sendes til sluttkunde. Dette gjelder blant annet regler om påkrevet betalingsinformasjon og øvrig informasjonsplikt, markedsføring og behandling av personopplysninger. Bedriften skal ikke sende sluttkunder forespørsler om donasjoner, pengegaver eller liknende. Betalingsfrist skal angis i samsvar med bransjepraksis. Fakturautstedelse til mindreårige kan bare skje i den grad det er tillatt etter vergemålslovgivningen. Manglende overholdelse av forpliktelser etter dette punktet vil anses som mislighold av Avtalen.

3.3 Bedriften er ansvarlig for at utstedte fakturaer er rettmessige. Sluttkundes eventuelle innsigelser mot kravets størrelse eller eksistens er et forhold mellom bedriften og sluttkunden.

3.4 Bedriften er ansvarlig for å levere betalingsinformasjon til Vipps i henhold til avtale.

3.5 Bedriften kan ikke annullere en faktura eller endre innholdet av denne etter at den er bekreftet mottatt av Vipps.

3.6 Vipps er en ny måte å betale faktura på. Avtale om Vipps som faktureringsmåte mellom bedriften og sluttkunden anses inngått når den første faktura fra bedriften er betalt. Dersom sluttkunden ikke betaler en Vipps Faktura innen forfall, kan bedriften selv sende ny regning på papir eller i annen avtalt faktureringskanal. Ved mislighold av den første fakturaen utstedt til en sluttkunde i Vipps Faktura, skal etterfølgende utstedelse i annen faktureringskanal ikke belastes med purregebyr.

3.7 Bedriften skal sikre at de relevante ansatte i bedriften, eller hos eventuell medhjelper, er informert om vilkårene for Tjenesten og er ansvarlig for ansattes bruk av Vipps Faktura.

3.8 I forbindelse med test og drift av Tjenesten vil bedriften kunne få tilgang til sertifikater og nøkler knyttet til bedriftens profil. For å unngå misbruk skal bedriften sikre at uvedkommende ikke får tilgang til slike sertifikater og nøkler.

3.9 Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte Vipps for sperring av Tjenesten.

4. OPPGJØR

4.1 Vipps vil gjennomføre brutto oppgjør av gjennomførte Vipps-transaksjoner til bedriftens oppgjørskonto. Vipps vil trekke gebyrer fra anvist konto i Vipps, den siste dagen i hver måned. Dersom bedriften ikke har avtalt trekk av gebyrer fra konto, vil Vipps gjennomføre netto oppgjør som beskrevet i del A, punkt 5.

5. ANSVAR

5.1 Betalingsinformasjonen Vipps mottar fra bedriften eller dennes medhjelper, skal gjøres uendret tilgjengelig for sluttkunden i Vipps.

5.2 Vipps ansvar for å behandle betalingsinformasjon fra bedriften starter når Vipps har mottatt denne i sine systemer og kvittert for mottak, og slutter når sluttkunden har behandlet fakturaen i Vipps eller fakturaen er utløpt i henhold den til enhver tid gjeldende produktbeskrivelsen publisert på vipps.no.

5.3 Vipps kan returnere et betalingskrav til bedriften dersom Vipps ikke kan identifisere sluttkunden ut fra mottatt informasjon.

5.4 Lenke til fakturagrunnlag hos enten bedrift, medhjelper eller fakturahotell vil være tilgjengelig for sluttkunden i Vipps så lenge bedriften, medhjelperen eller fakturahotellet tilbyr tilgjengelighet.

5.5 Vipps leverer Vipps Faktura API-dokumentasjon for integrasjon av Vipps Faktura i bedriftens faktureringssystem som den er, uten garanti for eventuelle feil. Forøvrig gjelder de generelle vilkår.

Særlige vilkår for tjenesten Logg inn med Vipps
Del F

 1. BRUKSOMRÅDE OG BESKRIVELSE AV TJENESTEN

1.1 Sign up

Sign up er en funksjon for å opprette og verifisere en kundeprofil for en sluttbruker hos et brukersted med Vipps. Sign up kan kun gjennomføres i sluttbrukerens Vipps applikasjon, men tjenesten kan initieres fra andre enheter. Dette er en engangshendelse hvor sluttbruker gir aksept til deling av informasjon spesifisert i punkt 3.2. Denne aksepten blir stående til sluttbrukeren trekker tilbake sitt samtykke.

Sluttbrukeren kan bruke tjenesten Sign up på følgende måter:

1.1.1 Sign up gjennomført fra sluttbrukerens mobil med aktiv Vipps-profil

Når en sluttbruker initierer Sign up fra en mobil enhet, verifiseres det alltid først om Vipps er installert på denne mobilen. Sluttbrukeren blir ført inn i Vipps applikasjonen for identifisering, dvs. sluttbrukeren må logge seg inn i Vipps med en godkjent autentiseringsmetode (PIN, finger-ID eller faceID). Deretter innhentes aksept fra sluttbruker for datadeling med brukerstedet. Dersom sluttbrukeren ikke har en aktiv Vipps-profil på mobilen som brukes, kan man ikke gjennomføre Sign up fra denne mobile enheten.

1.1.2 Sign up fra andre enheter (hvor Vipps-profilen ikke er aktiv på)

Når sluttbrukeren initierer en Sign up fra en enhet hvor Vipps ikke er installert eller Vipps-profilen ikke er aktivert, blir sluttbrukeren bedt om å oppgi sitt mobilnummer. Deretter mottar sluttbrukeren en push notifikasjon på den mobile enheten Vipps er installert på. Identifisering gjennomføres i Vipps på den aktive mobile enheten med en godkjent autentiseringsmetode (PIN, finger-ID eller faceID). Deretter innhentes aksept fra sluttbruker for datadeling. Dersom sluttbruker ikke har en aktivert Vipps-profil, kan Sign-up med Vipps ikke gjennomføres.

1.2 Logg inn

Logg inn er en identifiseringstjeneste for brukersteder for gjenkjenning av kundeprofiler (sluttbrukers profil). For å kunne gjennomføre gjentagende innlogginger med Vipps, må sluttbrukeren først gjennomføre en Sign up (se punkt 1.1) for å etablere tjenesten.

Sluttbrukeren kan bruke tjenesten Logg inn på følgende måter:

1.2.1 Logg inn fra sluttbrukerens mobil med aktiv Vipps-profil

Når sluttbrukeren initierer en innlogging med Vipps fra en mobil enhet, verifiseres det alltid om Vipps er installert på denne mobilen. Sluttbrukeren blir ført inn i Vipps applikasjonen for identifisering. Har brukerstedet satt opp auto-innlogging (med tidsparameter for maksimal sesjonstid) og sesjonen er fortsatt gyldig, verifiserer Vipps at sluttbrukerens Vipps er fortsatt aktiv og samtykket for datadeling er fortsatt gyldig. Deretter blir sluttbrukeren ført automatisk videre til brukerstedets løsning som en innlogget sesjon. Hvis sesjonen ikke er gyldig eller brukersted ikke har satt opp auto-innlogging, må sluttbruker identifisere seg med en godkjent autentiseringsmetode i Vipps (PIN, finger-ID eller faceID). Dersom sluttbruker ikke har en Vipps-profil kan man ikke gjennomføre innlogging med Vipps. Vipps setter teknisk begrensing for maksimal sesjonstid. Brukerstedet kan velge å sette kortere tillatt sesjonstid. Uansett er brukersted selv ansvarlig for valgt tidsparameter for tillatt sesjonstid.

1.2.2 Logg inn fra andre enheter (hvor Vipps-profilen ikke er aktiv på)
Når sluttbrukeren initierer en innlogging med Vipps fra en enhet hvor Vipps ikke er installert, blir sluttbrukeren bedt om å oppgi sitt mobilnummer. Deretter mottar sluttbrukeren en push notifikasjon på den mobile enheten Vipps er installert på. Identifiseringen gjennomføres i Vipps på sluttbrukerens mobile enhet med en godkjent autentiseringsmetode (PIN, finger-ID eller faceID). Dersom sluttbrukeren ikke har en Vipps-profil kan man ikke gjennomføre innlogging med Vipps.

1.3 Sluttbrukeren kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen for datadeling med brukerstedet i Vipps appen. Trekker sluttbrukeren tilbake samtykke, kan man ikke lengre benytte seg av tjenesten Logg inn inklusive Sign up.

1.4 Bedriften kan be om ytterligere teknisk dokumentasjon av løsningen før Tjenesten aktiveres.

2. ETABLERING OG AKTIVERING AV TJENESTEN

2.1 Tjenesten etableres ved at bedriften sender inn nødvendig informasjon til Vipps. I informasjonen skal bedriften blant annet opplyse om bransje, administrator og navn på nettsted(er) som skal benyttes med Tjenesten.

2.2 Etter at bedriften er godkjent av Vipps for bruk av Tjenesten, vil bedriften motta nødvendig dokumentasjon for å integrere Tjenesten på sitt nettsted.

2.3 I forbindelse med implementering av Tjenesten på bedriftens nettsted eller applikasjon, må bedriften stille med personell og testmiljø for å verifisere løsningen i sitt system. Løsningen forventes å kreve minimalt med opplæring, men bedriften må sikre at ansatte i kundekontakt er godt kjent med løsningen.

2.4 Vipps støtter ikke alle eldre versjoner av operativsystemer for mobiltelefoner, og det kan derfor forekomme at noen sluttbrukere av bedriftens nettsted ikke kan benytte Tjenesten. Informasjon om hvilke operativsystemer Vipps støtter er tilgjengelig på vipps.no.

3. BEDRIFTENS BRUK AV TJENESTEN

3.1 Bedriftens nettsted eller applikasjon skal benytte logo, bannere og annet materiell som inneholder merkenavnet Vipps i tråd med retningslinjene fra Vipps.

3.2 Vipps deler følgende personopplysninger registrert i sluttbrukerens Vipps-profil med bedriften, etter innhenting av samtykke fra sluttbrukeren:

 • For- og etternavn
 • Adresse
 • E-postadresse registrert i sluttbrukerens Vipps-profil
 • Mobilnummeret sluttbrukerens Vipps-profil er knyttet til
 • Fødselsdato

Kun ved behov og hjemmel i lov:

 • Personnummer

Brukerstedet blir selv behandlingsansvarlig for de ovennevnte personopplysninger, etter at de er overført basert på sluttbrukers samtykke.

3.3 Dersom de ovennevnte opplysninger registrert i Vipps sluttbruker-profilen blir endret av sluttbruker, vil Vipps dele de oppdaterte opplysninger med Brukerstedet ved neste gangs bruk av Logg inn med Vipps.

3.4 Sluttbrukeren kan til enhver tid velge å avslutte bruken av Logg inn ved å trekke tilbake samtykket. Brukerstedet er selv ansvarlig for å ha alternative innloggingsmuligheter og for den videre behandling av sluttbrukers personopplysninger.

3.5 Hvis brukerstedet velger å ta i bruk Logg inn med auto-innlogging, setter Vipps tekniske begrensing for maksimal sesjonstid. Brukerstedet kan velge å sette kortere tillatt sesjonstid. Uansett er brukersted selv ansvarlig for valgt tidsparameter for tillatt sesjonstid.

3.6 Logg inn med Vipps er en tjeneste som prises bedriften separat. Gjeldende priser er tilgjengelig på vipps.no.

3.7 Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, skal bedriften straks kontakte Vipps for sperring av Tjenesten.

4. ANSVAR

Vipps leverer dokumentasjon for integrasjon av Logg inn med Vipps som den er, uten ansvar for eventuelle feil. Forøvrig gjelder de generelle vilkår.